En EU-støttet arbejdsgruppe, EU BIM Task Group, har netop udsendt en håndbog om implementering af BIM på offentlige byggerier. Håndbogen gennemgår en række eksempler fra enkelte lande og giver anbefalinger til den videre udbredelse af BIM i den offentlige sektor.

Baggrund

BIM (Bygnings Informations Modellering) og de teknologier, processer og data, begrebet omfatter, er en strategisk katalysator for bedre beslutningsprocesser og gavner både nybyggeri og – allermest vigtigt når vi taler om den offentlige byggemasse – renovering, modernisering og drift af eksisterende bygninger.

BIM er ikke et nyt begreb, men det er en voksende tendens over hele verden. Det forventes, at det videre arbejde med BIM implementering vil give besparelser på 15-25% på det globale infrastrukturmarked, når vi når til 2025. Lad os sætte det i et europæisk perspektiv: Hvis en øget brug af BIM i Europa giver besparelser på blot 10%, svarer det til 130 millarder Euro!

Derfor søger det EU-sponsorerede initiativ at bane vejen for fælles initiativer og standarder, således at anvendelsen af BIM understøttes på både nationalt og internationalt plan.

 

Vision og målsætninger

Målsætningerne med øget og koordineret fokus på BIM-anvendelse i offentlige projekter er bl.a.:

  • 10% tidsbesparelser
  • Lavere vedligeholds- og driftsomkostninger
  • Bedre konkurrenceevne i branchen
  • Mindre byggeaffald og effektivisering af ressourseforbruget
  • Optimering af energiforbruget

Når man husker, at den offentlige sektor står for over 40% af den samlede byggebranche i Danmark (30% på europæisk plan), er det en naturlig konklusion, at det offentlige med succes kan lede vejen for BIM implementering i hele branchen – præcis som det var tilfældet for anvendelsen af IKT-værktøjer som projektweb og digitale udbud.

Med en samlet indsats på tværs af landegrænserne ønsker initiativtagerne at accelerere udviklingen hen imod det modelcentriske kollaborative samarbejde og identifikation af best practices. Deks fordi korrekt anvendelse af BIM minimerer omkostningerne ved byggeriet og dermed sikrer effektiv udnyttelse af offentlige midler, dels fordi et fælles samarbejde om BIM anvendelse på tværs af landegrænser understøtter international samhandel på byggeprojekter.

Arbejdsgruppen, som Bygningsstyrelsen har være repræsenteret i,  har studeret praksis i de forskellige lande og produceret en række anbefalinger til EU-landenes offentlige bygherrer. Anbefalingerne er kategoriseret i fire områder:

 

Arbejdsgruppens anbefalinger

Kontraktuelle anbefalinger
BIM arbejdsgruppen anbefaler, at de kommercielle og juridiske forhold i relation til anvendelsen af BIM afklares i kontrakterne mellem parterne, og at de offentlige udbudsprocesser indeholder en vurdering af de bydendes evne til at møde udbudsgivers BIM krav. Gruppen anbefaler også, at kravene til de informationer, der kræves i byggeprojektets forskellige faser, og den måde de skal leveres på specificeres klart i aftalerne.

Tekniske anbefalinger
Det anbefales, at offentlige bygherrer specificerer, at data skal leveres i leverandør-uafhængige, almindeligt tilgængelige dataformater, og at der arbejdes modelbaseret, således at BIM modellen er i centrum af alle data.

Procesmæssige anbefalinger
Processerne for planlægning og levering af information kræver, at parterne samarbejder ud fra kollaborative arbejdsmetoder, hvor information frit udveksles og deles. Derfor skal bygherre også sikre etableringen af et fælles datamiljø.

Organisatoriske anbefalinger
Helt overordnet anbefaler gruppen, at projektets kompleksitet tages i betragtning, når ansvaret for styring af data og informationer placeres.

Læs hele håndbogen her


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen  Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording  Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup  MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager