RIB koncernen har indgået en strategisk alliance med Wipro Ltd, en af verdens ledende konsulentvirksomheder inden for IT og procesoptimering. Wipro vil anvende RIB’s iTWO software til at levere en række ydelser, fra konsulentydelser over implementering til managed services, for at øge effektiviteten inden for infrastruktur-, energi-, forsynings- og byggebrancherne.
 

Wipro og RIB danner et strategisk partnerskab for sammen at forandre den globale byggebranche til verdens mest avancerede industri vha. de nye tankegange, nye arbejdsmetoder og nye teknologi, der ligger bag iTWO, og Wipro’s teknologiske ekspertise og serviceportefølje. 

 

RIB leverer verdens førende web-baserede 5D BIM teknologi, og Wipro leverer konsulentydelser, systemintegration og professionelle services til globale klienter i Wipro’s og RIB’s netværk. Kombinationen af Wipro’s kompetencer inden for end-to-end BIM løsninger og RIB’s markedsførende og innovative iTWO 5D BIM løsning til byggebranchen vil øge både omfang og antal af de løsninger, virksomhedernes kunder tilbydes.

 

Som kommentar til det nye partnerskab siger Sahadev Singh, Vice President and Global Head – Engineering & Construction i Wipro Limited, ”BIM data visualisering muliggør hurtigere og bedre beslutninger i byggebranchen. Det er derfor, organisationer over hele kloden investerer i nyere og mere avancerede visualiseringsværktøjer. RIB iTWO er en fantastisk platform. Wipro’s digitale BIM og VDC forandringsværktøjer til byggebranchen, drevet af RIB’s iTWO platform og kombineret med vores globale servicenetværk og eksekveringsekspertise vil hjælpe os til at levere større værdi og højere investeringsafkast til vores kunder.”

 

”Med denne styrkede alliance fokuserer vi på at bygge og levere løsninger og services der danner et fundamentet for den dybe indsigt, der skal til for at opnå de fulde fordele af agil virksomhedsdrift.”

 

Thomas Wolf, RIB koncernens CEO, tilføjer, ”Innovation Transformation Management er den højeste disciplin og nøglen til succesrig iTWO implementering. Vi har valgt Wipro som vores globale partner, fordi Wipro er udnævnt til verdens mest etiske virksomhed i 2016, og fordi vi tror på strategiske partnerskaber med globale visionære kombineret med stærk og beslutsom topledelse. iTWO står for integreringen af to verdener, den virtuelle og den fysiske. Kombinationen af RIB’s iTWO teknologi og Wipro’sservices gør det muligt for samfundet af i dag hurtigere at bidrage til at bygge den næste generation byer og infrastruktur, tilpasset behovene i den digitale vidensalder. Min målsætning er sammen med Wipro teamet at opbygge et iTWO socialt fællesskab bestående af 1.000 thought leaders over de næste år for at udstyre vores børn med morgendagens livsstil.”

 

Om Wipro Ltd.

 

Wipro Ltd er en førende global konsulentvirksomhed inden forIT og procesoptimering, noteret på NYSE. Virksomheden leverer løsninger, der er med til at forbedre dens kienters forretning. Wipro leverer fremragende forretningsmæssige resultater vha. sit indgående branchekendskab og sit 360-graders syn på ”Forretning gennem Teknologi”. Ved at kombinere digital strategi, kundeorienteret design, avancerede analyseprocesser og en produktudviklende tilgang til tingene hjælper Wipro sine klienter med at skabe succesrige og tilpasningsparate virksomheder. Wipro, der er anerkendt verden over for sit store katalog af services, sin stærke dedikation til bæredygtighed og stærk etisk ledelse, råder over en arbejdsstyrke på over 160.000, der servicerer klienter i over 175 byer over 6 kontinenter.

For mere information, besøg www.wipro.com.

 

 

 

RIB Group and global consultancy Wipro Ltd. partner to form global alliance

 

RIB Group has announced a global alliance with Wipro Ltd. (NYSE:WIT), a leading global information technology, consulting and business process services company. Wipro will leverage RIB’s iTWO software suite to provide a spectrum of services, ranging from consulting, implementation and managed services to formulating and executing strategy, all with a view to monitor and improve efficiency in the Energy, Utilities, and Engineering & Construction industries. 

 

Wipro and RIB intend to establish a strategic partnership cooperation to jointly transform the global construction industry into the most advanced industry in the world by iTWO new thinking, new working and new technology and Wipro’s technology expertise and portfolio of services. RIB provides the world’s leading web-based 5D BIM iTWO technology and Wipro provides consulting, systems integration and professional services to global clients over Wipro’s and RIB’s network. Wipro's competencies in delivering end-to-end BIM solutions combined with RIB’s market-leading innovative iTWO 5D BIM construction management solution, will widen the scope and scale of visualization solutions offered to customers.

 

Commenting on the partnership, Sahadev Singh, Vice President and Global Head – Engineering & Construction, Wipro Limited said, "BIM Data Visualization enables faster and better decision making for E&C businesses and that is the reason why organizations across the globe are investing in newer and more sophisticated BIM enabled construction Management solutions that incorporate visualization tools. RIB iTWO is a great platform. Wipro's BIM & VDC digital transformations offerings for engineering and construction industry, powered by RIB iTWO platform, coupled with our global services network and implementation expertise will help us to deliver increased value and higher ROI to our customers."

 

"With this strengthened alliance, we are focused on building and delivering solutions and services that are the foundation for the deep insight necessary to make the promise of agile business a reality."

 

Commenting on the partnership, Thomas Wolf, Chief Executive Officer RIB Group said, “Innovation Transformation Management is the supreme discipline and the key for a successful iTWO implementation. We have chosen Wipro as our global partner because Wipro is named as the world’s most ethical company in 2016 and we believe in strategic partnerships with global visionaries combined with strong and fast acting top management. iTWO stands for the integration of the TWO worlds, the virtual into the real world. The joined iTWO Technology and Wipro IT services offer enables our society now to contribute faster to build the next generation of cities and infrastructure suitable for the digital and knowledge age needs.  My target is to build together with the Wipro team a 1000 thought leader iTWO social community in the next years to support our children with the next generation of living.”

 

 

About Wipro Ltd.

 

Wipro Ltd. (NYSE:WIT) is a leading information technology, consulting and business process services company that delivers solutions to enable its clients do business better. Wipro delivers winning business outcomes through its deep industry experience and a 360 degree view of "Business through Technology.” By combining digital strategy, customer centric design, advanced analytics and product engineering approach, Wipro helps its clients create successful and adaptive businesses. A company recognized globally for its comprehensive portfolio of services, strong commitment to sustainability and good corporate citizenship, Wipro has a dedicated workforce of over 160,000, serving clients in 175+ cities across 6 continents. For more information, please visit www.wipro.com